ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية |

פרסומים

פיתוח מדד למגוון חברתי־כלכלי בבתי הספר בישראל - מסמך מסכם של פעילות קבוצת העבודה

שם המחבר: עודד בושריאן
שנת הפרסום: 2018 - תשע"ט
לבקשת משרד החינוך ובשיתופו הקימה ה'יזמה למחקר יישומי בחינוך' קבוצת עבודהבמטרה לפתח מדד (או מדדים) למדידת גיוון חברתי־כלכלי בבתי ספר בישראל. אחדהמניעים המרכזיים שעמדו לנגד משרד החינוך בפיתוח המדד הוא הרצון להעמיד מידענוסף וכלים לאנשי השטח והמטה במערכת החינוך, וזאת מתוך רצון לקדם עשייה שתביאלצמצום פערים על רקע חברתי־כלכלי. כמו כן ביקש המשרד להיערך לקראת פרסום פומבישל עשירון הטיפוח עבור כל בתי הספר החל משנת 2018 . פיתוח מדד גיוון חברתי־כלכלייאפשר ניטור, מעקב ומחקר של השלכות אפשריות בעקבות פרסום עשירון הטיפוח שלבתי הספר, לצד מתן מענה מצד המשרד במידת הצורך. על כן ביקש המשרד לגבש מדדמשלים למדד הטיפוח שיבחן את התפלגות התלמידים בבית הספר (את הפיזור שלהם) ולארק את הממוצע הבית ספרי, המוצג במדד הטיפוח עצמו.

contents