ליצירת קשר | English | للصفحة باللغة العربية |

טיפוח מיומנויות חברתיות רגשיות במערכת החינוך

סוג פעילות: ועדת קונסנסוס
מרכז פעילות: ד"ר טלי פרידמן
תקופת הפעילות: ועדה פעילה: 2017 - היום

טיפוח של מיומנויות חברתיות רגשיות (SEL) נחשב כיום כנדבך חשוב ובלתי נפרד מתהליכי חינוך ולמידה, זאת בין השאר לנוכח התפתחויות טכנולוגיות מואצות ושינויים תרבותיים וחברתיים המאפיינים את המאה ה-21.  

הקניה ורכישה של יכולות אלה אמורות להשתקף בשיפור הישגים לימודיים, תפקוד חברתי חיובי, יכולת הסתגלות למצבים מורכבים, ירידה בבעיות התנהגות ובמצוקה רגשית. שליטה במיומנויות אלה מתבטאת במהלך הזמן בהתנהגות שמעוצבת על ידי אמונות וערכים פנימיים ומלווה בראיית האחר, וכן בקבלת אחריות לבחירותיו של האדם ולהתנהגותו. בהקשר הרחב יותר נמצא שיש קשר בין מיומנויות אלה לבין הצלחה בתפקוד אישי, חברתי ותעסוקתי.

                    
                          
 
מרבית תוכניות SEL המופעלות כיום בארץ ובעולם נועדו לבנות ולחזק בקרב התלמידים חמישה מערכים של מיומנויות, ואלו קשורים זה בזה: מודעות עצמית, ניהול עצמי, מודעות חברתית, ניהול יחסים וקבלת אחריות.

הנהלת משרד החינוך מכירה בחשיבותן של מיומנויות חברתיות רגשיות ומתמודדת עם הנושא בדרכים מגוונות, שהמשותף להן הוא התפיסה שזירת בית הספר משמשת "מגרש אימונים" להתפתחות רגשית־חברתית של תלמידים. זאת כחלק בלתי נפרד מרווחתם הנפשית, מהתפתחותם הקוגניטיבית ומהרחבת עולם הידע שלהם. ההנחה כיום במשרד החינוך היא שכישורים חברתיים־רגשיים הינם כישורים נרכשים – ניתן ללמד אותם ולהתאמן בהם. במערכת החינוך כיום, אגף שפ"י אחראי על הוראה ופיתוח של מיומנויות חברתיות ורגשיות, והוא עושה זאת בכמה זירות כשהעיקרית שבהן היא תוכנית כישורי חיים.

עם זאת כדי להרחיב ולהעמיק את הלמידה של מיומנויות אלה ולהקנותן לכלל התלמידים באופן המיטבי, דרוש למשרד החינוך ריכוז מושכל של הידע המתפתח בַּתחום בעולם ושל הניסיון הנצבר בישראל, באופן שיוכל לסייע למקבלי החלטות ברמת המטה והשדה, לשמש בסיס לפיתוח והטמעה, ולעורר לדיון ציבורי בנושא.

לצורך כך פנה מ"מ המדען הראשי במשרד החינוך אל האקדמיה הלאומית למדעים בבקשה שהיזמה למחקר יישומי בחינוך תקים ועדת מומחים (קונסנסוס). במהלך עבודתה תעלה הוועדה נושאים ושאלות מרכזיות, תרכז ידע מחקרי מבוקר מהארץ ומהעולם ותבחן אותו, תִלמד מניסיונם של אנשי מקצוע ואקדמיה, ולבסוף תפרסם במסמך מסכם את ממצאיה, מסקנותיה והמלצותיה למדיניות עתידית. המסמך המסכם צפוי להתפרסם באביב 2020. משרד החינוך, באמצעות המזכירות הפדגוגית, השירות הפסיכולוגי־ייעוצי (שפ"י) ולשכת המדען הראשי, יעמיד לרשות הוועדה את מיטב הנתונים שיש בידו על הנעשה בישראל. לפי בקשת הוועדה, יכינו נציגי משרד החינוך תמונות מצב בכתב ובעל פה, בתחומי אחריותם הרלוונטיים לעבודת הוועדה. יד הנדיב מעוניינת לסייע למשרד החינוך בקידום נושאים החשובים לו, ותומכת בהתקשרות המשרד עם האקדמיה למטרה זו.

הוועדה תעבוד תוך שיח הדדי עם שתי הוועדות הפועלות כעת ביזמה ומשיקות לתחומי עיסוקה: הוועדה להתאמת תוכניות הלימודים וחומרי הלימוד למאה ה-21 והוועדה לניהול מיטבי של הפיתוח המקצועי וההדרכה של מורים במערכת החינוך.

דוגמאות לנושאים שבהם תעסוק הוועדה:

  • מהן המוטיבציות העיקריות לטיפוח מיומנויות חברתיות ורגשיות בארץ ובעולם?
  • מהן ההשלכות האפשריות של למידת מיומנויות?
  • אילו התאמות נעשות בהתייחס לשכבות הגיל השונות? לקבוצות חברתיות ותרבותיות?
  • האם יש לבחור את המיומנויות החברתיות והרגשיות שמערכת החינוך צריכה לקדם ולטפח? ואם כן – כיצד ניתן לעשות זאת?
  • מה ידוע על פרקטיקות הוראה שנמצאו מועילות לטיפוח מיומנויות אלו ועל מאפייני מורים ופיתוח מקצועי שנמצאו מועילים? מה התרומה היחסית של הוראת מיומנויות אלו כ'מקצוע' נפרד (למשל, תוכנית כישורי חיים בישראל) למול הטמעתן כחלק מהוראת תחומי דעת אחרים?
  • בהקשר למיפוי וניתוח של כלים למדידת מדדים חברתיים ורגשיים ולמדידת רמת התלמיד בבית הספר: האם ניתן להגדיר סטנדרטים ונורמות מדידות עבור מיומנויות אלו, ואם כן – כיצד? האם ניתן לשלב מדידה זו במערכות אחריותיות (accountability) קיימות?
יו"ר הוועדה הוא פרופ' רמי בנבנישתי
לפרטים נוספים: טלי פרידמן, מרכזת הוועדה,tali.education@academy.ac.il